Estudios ISSN electrónico: 1659-3316

OAI: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/oai
El confucianismo popular y sus manifestaciones en las sociedades chinas contemporáneas
PDF

Palabras clave

Popular Confucianism
religion
Ruzong Shenjiao
Yiguan Dao
De Jiao
confucianismo popular
religión
Ruzong Shenjiao
Yiguan Dao
De Jiao

Resumen

Este artículo se centra en la conceptualización del confucianismo popular y aborda algunas de sus manifestaciones—Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, y De Jiao, en este caso—en las comunidades chinas contemporáneas. Proporcionará una perspectiva pertinente para entender como los chinos se han esforzado por emplear el confucianismo popular para construir el significado y la identidad en sus comunidades respectivas.

https://doi.org/10.15517/re.v0i33.27410
PDF

Citas

Chen, Yong. (2013). Confucianism as Religion: Controversies and Consequences. Leiden y Boston: Brill.

Chung, Yun-Ying. (2008). Qingmo minchu minjian rujiao dui zhuliu ruxue de xishou yu zhuanhua (Alojamiento y transformación de la educación confuciana corriente principal por el confucionismo popular durante el final de la dinastía Qing y el comienzo de la República). Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin.

Clart, Philip. (2003). “Confucius and the Mediums: Is There a ‘Popular Confucianism’?” T’oung Pao, segunda serie, vol. 89, Fasc. 1/3, pp. 1-38.

De Jiao hui zixun (News of De Jiao Hui). (2011). http://www.dejiaohui.org/2011-05-31-07-45-37/2011-06-02-04-09-33/40-2011-06-02-05-42-07.html.

De Jiao xin dian (Corazón Canon del De Jiao). (2011). News of De Jiao Hui, http://www.dejiaohui.org/2011-05-31-07-45-37/2011-06-02-04-09-33/40-2011-06-02-05-42-07.html. Consultado, abril 10, 2016.

De Jiao qiyuan (Origen del De Jiao). (1997). Tailandia: Zi Zhen Ge.

Formoso, Bernard. (2010). De Jiao—A Religious Movement in Contemporary China and Overseas: Purple qi from the East. Singapur: National University of Singapore.

Guo, Qiyong. (2013). “Minjian ruxue de xin kaizhan” (Nuevo desarrollo del confucianismo popular). Shenzhen daxue xuebao (Edición de las humanidades y ciencias sociales), no. 2.

Han, Xing. (2013). “Ming Qing shiqi ruxue de minjian hua, zongjiao hua zhuanxiangjiqi xiandai qishi” (La popularización y religionización del confucianismo durante las dinastías de Ming y Qing y su significado moderno). Xuzhou gongcheng xueyuan xuebao (Edición de las ciencias sociales), no. 5, pp. 13-18.

Huang, Lisheng. (2010). Bianyuan yu fei han: ruxue jiqi fei zhuliu chuanbo (Periferia y no Han: el aprendizaje de Confucio y su expansión hacia la periferia). Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin.

Levenson, Joseph R. (1968). Confucian China and its Modern Fate. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

Li, Jitian. (2016). “Rujiao jianjie” (Introducción al Rujiao). www.moi.gov.tw/o2faith_001_16.aspx. Consultado, abril 10.

Li, Shiwei. (1999). “’Rujiao’ keti zhi tantao jiqi zongjiao shi zhi yiyi—yi Taiwan rujiao wei zhongdian” (Sobre el tema de "el confucianismo como una religión" y su importancia histórica: el caso de Rujiao en Taiwan). Antología de la 2ª Conferencia Internacional sobre el confucianismo en Taiwan. Tainan: National Cheng Kung University.

Lin, Rongze. (2007). Taiwan minjian zongjiao yanjiu lunji (Antología de los artículos sobre la religión popular en Taiwan). Taiwan: Yiguan yili bianji yuan.

Lin, Wanchuan. (2016). “Yiguan Dao jianjie” (Introducción al Yiguan Dao). www.moi.gov.tw/dca/02faith_001_12.aspx. Consultado, abril 10.

Lin, Yonggen. (1984). “Taiwan de luantang—yizhong pengbo fazhan de minjian xinyang yu chuantong zongjiao” (Salas de fénix en Taiwan—una creencia popular y una religión tradicional). Taiwan: Taiwan fengwu zazhishe, vol. 34, no.1.

Lu, Yunfeng. (2008). The Transformation of Yiguan Dao in Taiwan: Adapting to a Changing Religious Economy. New York: Lexington Books.

Ma, Guide. (1997). “De Jiao gai shuo” (Introducción al De Jiao). De Jiao qiyuan. Bangkok: Zi Zhen Ge.

Robinson, Richard. (1950). Definition. Oxford: Clarendon.

Wang, Zhiyu. (1992). Taiwan de enzhugong xinyang: ruzong shenjiao yu feiluan quanhua (La creencia de enzhugong en Taiwan: Ruzong Shenjiao y la exhortación del fénix volando). Taipei: Wenjin chubanshe.

Wu, Zhaolin. (2008, prefacio). Zhongguo rujiaohui huizhi (Anales de la asociación confuciana china). Taiwan: The Chinese Confucianism Association.

Xu, Dishan. (1940). Fuji mixin de yanjiu (Investigación sobre la superstición de la adivinación tablita). Shanghai: Shangwu shuju.

Yang, C. K. (1961). Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

“Yiguan Dao de zongzhi.” (2016). The Republic of China I-Kuan Tao Association. http://www.ikuantao.org.tw/modules/tadbook2/view.php?book_sn=&bdsn=31. Consultado abril 10.

Yu, Yingshi. (1998). Xiandai ruxue lun (Sobre el aprendizaje confuciano moderno). Shanghai: Shanghai renmin chubanshe.

Zheng, Zhiming. (2006). Chuantong zongjiao de chuanbo (La expansión de las religiones tradicionales). Taipei: Dayuan shuju.

Comentarios

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.