Gómez-Parham, Mary, University of Houston, Downtown, Estados Unidos