Abstract

A total of 40 species of syllids (Polychaeta: Syllidae) inhabiting Thalassia testudinum beds in Morrocoy National Park, Venezuela, belonging to 13 genera, are reported; 36 species are new for Venezuela: Branchiosyllis exilis, B. oculata, Eusyllis lamelligera, Exogone arenosa, E. breviantennata, E. naidinoides, E. naidina, E. parahomoseta mediterranea, Grubeosyllis clavata, G. heterocirra, Odontosyllis detecta, O. enopla, O. gibba, Opisthosyllis brunnea, Plakosyllis brevipes, Sphaerosyllis bilobata, S. glandulata, S. magnidentata, S. piriferopsis, S. riseri, S. longilamina, S. taylori, Syllis alosae, Syllis riojai, n. comb., S. beneliahui, S. broomensis, S. cornuta, S. corallicola, S. garciai, S. hyalina, S. lutea, S. mexicana, S. prolifera, S. sardai and Xenosyllis scabra.
Keywords: syllidae, polychaeta, thalassia testudinum, venezuela, caribbean sea