EARLY VIEW. Lankesteriana: Volumen 23, número 1 (Enero–Abril)